Jin Yu Xin Hong Ji Restaurant / 金玉 新洪记酒楼 / Jīnyù xīn hóng jì jiǔlóu

Name of Place:English Name: JinYu XinHong Ji Restaurant Chinese Name: 金玉 新洪记酒楼PinYin Name: Jīnyù xīn hóng jì jiǔlóu Alternative Names (If any): None Address/Location: Chinese: 辽宁省沈阳市和平区长白街道长白二街3-2号PinYin: Liáoníng shěng shěnyáng shì hépíng qū zhǎngbái jiēdào cháng bái èr jiē 3-2 hàoEnglish: No. 3-2 Changbai Second Street, Changbai Street, Heping District, Shenyang City, Liaoning ProvinceBaidu Map Location: …

Read more