Veterinary Clinics & Veterinary Hospitals in Shenyang(1)

Name of Clinic/Hospital: Chong Yisheng Pet Health Animal Hospital (Campbell Branch) / 宠颐生动物医院(康贝儿分院)(Chǒng yí shēng dòngwù yīyuàn (kāng bèi er fēnyuàn) Address:Gate 6, No. 35-3, Changbai West Road, Heping District, Shenyang City, Liaoning Province (Jinyue Hotel Vanke City Green Life Square)辽宁省沈阳市和平区长白西路35-3号6门 (金悦宾馆万科城格林生活 )Chǒng yí shēng dòngwù yīyuàn (kāng bèi er fēnyuàn) liáoníng shěng shěnyáng shì …

Read more